Ethel's Photographs

 
Bowls0001.jpg (255376 bytes) Bowls0002.jpg (271195 bytes) Bowls0003.jpg (224358 bytes) Bowls0004.jpg (257360 bytes) Bowls0005.jpg (236189 bytes) Bowls0006.jpg (255894 bytes) Bowls0007.jpg (319671 bytes) Bowls0008.jpg (298293 bytes) Bowls0009.jpg (255386 bytes) Bowls0010.jpg (301142 bytes)
Bowls0011.jpg (279653 bytes) Bowls0012.jpg (287163 bytes) Bowls0013.jpg (264795 bytes) Bowls0014.jpg (223128 bytes) Bowls0015.jpg (213223 bytes) Bowls0016.jpg (313810 bytes) Bowls0017.jpg (237930 bytes) Bowls0018.jpg (282815 bytes) Bowls0019.jpg (234767 bytes) Bowls0020.jpg (220271 bytes)
Bowls0021.jpg (258063 bytes) Bowls0022.jpg (255371 bytes) Bowls0023.jpg (293729 bytes) Bowls0024.jpg (248103 bytes) Bowls0025.jpg (252632 bytes) Bowls0026.jpg (93114 bytes) Bowls0027.jpg (309817 bytes) Bowls0028.jpg (316668 bytes) Bowls0029.jpg (270777 bytes) Bowls0030.jpg (274565 bytes)
Bowls0031.jpg (256531 bytes) Bowls0032.jpg (318570 bytes) Bowls0033.jpg (246944 bytes) Bowls0034.jpg (225355 bytes) Bowls0035.jpg (306446 bytes) Bowls0036.jpg (257870 bytes) Bowls0037.jpg (291518 bytes) Bowls0038.jpg (241019 bytes) Bowls0039.jpg (350256 bytes) Bowls0040.jpg (345930 bytes)
Bowls0041.jpg (236048 bytes) Bowls0042.jpg (403586 bytes) Bowls0043.jpg (332920 bytes) Bowls0044.jpg (232901 bytes) Bowls0045.jpg (261349 bytes) Bowls0046.jpg (228588 bytes) Bowls0047.jpg (288871 bytes) Bowls0048.jpg (304360 bytes) Bowls0049.jpg (379760 bytes) Bowls0050.jpg (406011 bytes)
Bowls0051.jpg (392477 bytes) Bowls0052.jpg (414317 bytes) Bowls0053.jpg (356848 bytes) Bowls0054.jpg (367783 bytes)